Przejdź do treści

Projektowanie hal stalowych

Przygotowanie projektu konstrukcyjnego hali stalowej

Na podstawie podanych informacji przygotujemy projekt konstrukcyjny budynku. Należy rozróżnić pojęcia projektu konstrukcyjnego i projektu budowlanego: pierwszy jest podstawą do wykonania drugiego. Projekt budowlany, potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę, musi być opracowany przez uprawnionego architekta.

Ze względu na zróżnicowanie warunków geograficznych (tj. wartości obciążenia wiatrem i śniegiem) w zależności od lokalizacji obiektu, każdy projekt konstrukcji stalowej jest opracowywany indywidualnie.


Przygotowanie projektu budowlanego hali stalowej

Projekt konstrukcyjny opracowany przez ROLSTAL przekazywany jest Inwestorowi, który we własnym zakresie musi zlecić opracowanie projektu budowlanego architektowi.

Posiadając oba projekty, można rozpocząć procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę.


Fundamenty hali stalowej

Projekt fundamentów może zostać opracowany przez ROLSTAL na podstawie dokumentów geologicznych dostarczonych przez Klienta. Projekt zawiera rysunki i wytyczne dla firmy budowlanej niezbędne do precyzyjnego wykonanie stóp fundamentowych. Prawidłowość wykonania stóp oraz ich odpowiednia jakość ma decydujący wpływ na poprawność i szybkość montażu konstrukcji hali. Dobrze obliczone fundamenty dla różnych nośności gruntów stanowią gwarancje bezpiecznego użytkowania obiektu przez wiele lat.


Obudowa hali stalowej

Projekt obudowy może zostać opracowany przez ROLSTAL na podstawie dokumentów architektonicznych dostarczonych przez Klienta. Projekt zawiera rysunki i wytyczne dla firmy montażowej niezbędne do precyzyjnego wykonanie obudowy ściennej i dachowej. Prawidłowość wykonania obudów oraz ich odpowiednia jakość ma decydujący wpływ na estetykę i szczelność hali.

Typowy czas realizacji poszczególnych etapów:
 • projektowanie konstrukcji: 2-4 tygodnie;
 • przygotowanie projektu budowlanego: zależy od inwestora;
 • dojrzewanie stóp fundamentowych - 21 do 30 dni;
 • montaż na stopach fundamentowych – od kilku do kilkunastu dni, w zależności od wagi konstrukcji i stopnia jej skomplikowania;
 • montaż obudowy ściennej i dachowej - od kilku do kilkunastu dni, w zależności od powierzchni obudowy i stopnia jej skomplikowania.

Podstawową ofertą jest budowa i posadowienie na fundamentach nowoczesnego szkieletu konstrukcji stalowej. Wykonawstwo takiego szkieletu firma ROLSTAL rozpoczyna wspólnie z Klientem od podpisania umowy - kontraktu zawierającego wszystkie istotne do realizacji przedmiotu umowy postanowienia. Po wykonaniu szkieletu konstrukcji hali zostaje on dostarczony na plac budowy do Klienta. Montaż konstrukcji przebiega na uprzednio przygotowanych stopach fundamentowych. Po odbiorze budowlanym prawidłowo zmontowanego szkieletu konstrukcja jest gotowa do montażu obudowy. Na życzenie Klienta firma ROLSTAL może wykonać obudowę dachową i ścienną oraz naświetla połaciowe i kalenicowe budowanej konstrukcji.

Aby rozpocząć pracę nad projektowaniem konstrukcji stalowej, należy określić:
 • przeznaczenie budynku;
 • gabaryty osiowe lub użytkowe;
 • lokalizację geograficzną, uwarunkowania sytuacyjne;
 • rodzaj obudowy ściennej i dachowej;
 • rodzaj i ilość naświetli połaciowych lub kalenicowych;
 • miejsca montażu wrót i drzwi oraz ich gabaryt;
 • obciążenia dodatkowe konstrukcji np: suwnica, instalacja technologiczna, wentylacja, klimatyzacja.
Rodzaje ram konstrukcyjnych:
 • ramy wykonane z profili hutniczych (typ H);
 • ramy blachownicowe (typ B);
 • ramy kratownicowe (typ K).
Kolejnymi parametrami, różnicującymi poszczególne ramy konstrukcyjne, są:
 • zastosowanie belki podsuwnicowej (symbol S);
 • zastosowanie podpory w kalenicy (symbol p);
 • ilość naw hali (liczba 1, 2 lub 3);
 • pochylenie dachu - 10 lub 20%.
Podstawowe informacje:
 • słupy i dźwigary ram głównych konstrukcji typu H wykonane są z gorącowalcowanych profili hutniczych szeroko- i wąskopółkowych ze stali S235;
 • słupy i dźwigary ram głównych konstrukcji typu B wykonane są z blach gorącowalcowanych ze stali S355;
 • dźwigary ram głównych konstrukcji typu K wykonane są z profili hutniczych, profili zimnogiętych lub rur konstrukcyjnych ze stali S235 lub S355;
 • słupy ram głównych połączone są z dźwigarami sztywno doczołowo wg PN-90/B-03200 za pomocą śrub ocynkowanych odpowiedniej klasy 5.8 / 8.8 / 10.9;
 • do kotwiczenia słupów służą dwie (praca przegubowa) lub cztery (kotwienie sztywne) uprzednio zabetonowane śruby fundamentowe M20-M30;
 • stopa fundamentowa musi zostać wykonana zgodnie z projektem, przy użyciu betonu klasy min. B-15;
 • optymalny rozstaw ram konstrukcyjnych to 6 m. Możliwe większe rozstawy w zależności od potrzeb Klienta;
 • ramy połączone są płatwiami z ocynkowanych elementów zimnogiętych typu Z, wykonanymi ze stali S350 o podwyższonej wytrzymałości. Płatwie pracują jako belki wieloprzęsłowe uciąglone. Rozstaw płatwi jest zależny od rodzaju pokrycia dachu i wynosi od 1,5 do 2,5 m;
 • konstrukcja jest usztywniona przez zastosowanie prętowych stężeń krzyżowych.
Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
 • PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości;
 • PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe;
 • PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne;
 • PN-77/B-02011/Az:2009 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem;
 • PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem;
 • PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
 • PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
Zawartość projektu konstrukcyjnego:
 • dane inwestora i lokalizacja inwestycji;
 • opis konstrukcji;
 • obciążenia;
 • obliczenia statyczne i wymiarowe;
 • zabezpieczenia antykorozyjne;
 • ogólne zasady montażu konstrukcji stalowej;
 • instrukcja odśnieżania dachu;
 • rysunki konstrukcji;
 • projekt fundamentów - opcjonalnie;
 • projekt obudowy - opcjonalnie;
 • uprawnienia projektanta.